Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Chi Works Massage Studio & More
(een handelsnaam onder TAI CHI CHUAN)

 

Email: info@chiworks.nl
Website: www.chiworks.nl

 

1. Definities
1.1. Chi Works Massage Studio & More is een handelsnaam van TAI CHI CHUAN, gevestigd te van Hoogstratenlaan 14, 2481 XC Woubrugge onder KvK nr. 27341282.
1.2. Cliënt: degene met wie Chi Works Massage Studio & More een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Partijen: Chi Works Massage Studio & More en klant samen.

 

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, producten, overeenkomsten en leveringen van diensten die worden aangeboden door Chi Works Massage Studio & More aan haar cliënten.
2.2. Door gebruik te maken van de diensten van Chi Works Massage Studio & More, stemt de cliënt in met deze algemene voorwaarden.
2.3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat schriftelijk zijn overeengekomen.

 

3. Diensten
3.1. Chi Works Massage Studio & More biedt verschillende massagebehandelingen, fysiek training, coaching en gerelateerde diensten aan.
3.2. De cliënt kan kiezen uit de beschikbare diensten zoals omschreven in het menu of op de website van Chi Works Massage Studio & More.
3.3. Chi Works Massage Studio & More behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de aangeboden diensten of deze stop te zetten.
3.4. Chi Works Massage Studio & More vereist dat de minimumleeftijd van een klant 21 jaar is.

 

4. Reservering en Annulering
4.1. Afspraken kunnen telefonisch, per e-mail of persoonlijk worden gemaakt.
4.2. De cliënt wordt verzocht niet eerder dan 10 minuten voor de geplande afspraaktijd aanwezig te zijn.
4.3. Bij annulering of wijziging van de afspraak dient de cliënt Chi Works Massage Studio & More ten minste 24 uur van tevoren op de hoogte te stellen.
4.4. Bij het niet tijdig annuleren of wijzigen wordt een annuleringsvergoeding van het volle bedrag in rekening gebracht bij de cliënt.

 

5. Prijzen
5.1. Alle prijzen voor de diensten die worden aangeboden door Chi Works Massage Studio & More zijn vermeld in euro’s inclusief toepasselijke belastingen en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of reiskosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
5.2. Alle prijzen die Chi Works Massage Studio & More hanteert voor zijn diensten, op zijn website of elders kenbaar gemaakt, kan Chi Works Massage Studio & More te alle tijde wijzigen.
5.3. Voorafgaan aan de ingang van een prijsverhoging zal Chi Works Massage Studio & More de prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
5.4. De cliënt heeft het recht om de overeenkomst met Chi Works Massage Studio & More op te zeggen indien deze niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

6. Betalingen
6.1. Betaling kan via een online betaalverzoek (tikkie), mocht dit niet werken kan dit contant gepast worden afgerekend.
6.2. De betaling dient bij het ontvangen van het betaalverzoek direct na de behandeling te worden geregeld, tenzij dit anders wordt overeengekomen.
6.3. Bij uitblijvende betaling of onvoldoende saldo behoudt Chi Works Massage Studio & More zich het recht voor om de dienstverlening te weigeren of te beëindigen. Tevens kan een incassobureau worden ingezet, waarbij alle kosten daarvan ook worden doorberekend aan de cliënt.
6.4. Een cadeaubon is één jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Het is alleen geldig voor de persoon die op de cadeaubon vermeld staat. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

 

7. Gezondheid en Veiligheid
7.1. De cliënt dient Chi Works Massage Studio & More op de hoogte te stellen van bestaande medische aandoeningen, allergieën of blessures die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
7.2. Chi Works Massage Studio & More behoudt zich het recht voor om behandeling te weigeren indien er contra-indicaties of gezondheidsrisico’s zijn.
7.3. De cliënt stemt ermee in om eventuele instructies van Chi Works Massage Studio & More met betrekking tot gezondheid en veiligheid tijdens de behandeling op te volgen.

 

8. Aansprakelijkheid
8.1. Chi Works Massage Studio & More is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de cliënt lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
8.2. Indien Chi Works Massage Studio & More aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst tussen Chi Works Massage Studio & More en cliënt.
8.3. Chi Works Massage Studio & More kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel, verlies of schade die tijdens of na de massagebehandeling wordt opgelopen.
8.4. Ook is Chi Works Massage Studio & More nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
8.5. De cliënt erkent dat de diensten van Chi Works Massage Studio & More geen vervanging zijn voor medische of psychische behandeling en vrijwaart Chi Works Massage Studio & More van alle claims die voortvloeien uit dergelijke verwachtingen.
8.6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

9. Vertrouwelijkheid en Privacy
9.1. Chi Works Massage Studio & More respecteert de privacy van de cliënt en zal alle persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
9.2. De persoonlijke informatie van de cliënt wordt uitsluitend gebruikt voor het verlenen van de gevraagde diensten en wordt niet zonder uitdrukkelijke toestemming met derden gedeeld.

 

10. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter
10.1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
10.2. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Nederland en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter waar Chi Works Massage Studio & More is gevestigd/ praktijk houdt.